Close

5. การเพิ่ม/แก้ไข/คัดลอก ข้อมูลวัตถุดิบ

1. กดที่แท็บเมนูวัตถุดิบ (Ingredients) FDP_ICON_INGDเพื่อเข้าสู่หน้าการจัดการวัตถุดิบ

FDP_IMG_TH_4
2. เมื่อกดเพิ่ม/แก้ไขวัตถุดิบจะแสดงหน้าจอในการแก้ไข วัตถุดิบรายละเอียดดังนี้

  • รหัส (Code) รหัสของวัตถุดิบ
  • ชื่อ (Name) ชื่อของวัตถุดิบ
  • ราคาต่อหน่วย (Cost) ราคาต่อหน่วยของวัตถุดิบเพื่อใช้ในการคํานวณ
  • ปรับปรุงราคาในสูตร (Update cost to formulas) เป็นตัวเลือกเพื่อปรับปรุงข้อมูลราคาในสูตรทั้งหมดที่
    ใช้วัตถุดิบชนิดนี้
  • คัดลอกข้อมูลวัตถุดิบ สําหรับคัดลอกข้อมูลทั้งหมดของวัตถุดิบเป็น วัตถุดิบตัวใหม่

เมื่อปรับปรุงเรียบร้อยกด Done เพื่อทําการยืนยันข้อมูล หรือ Cancel เพื่อยกเลิกการแก้ไข

FDP_IMG_TH_5

3. กดแก้ไขค่าของโภชนะแต่ละชนิดของวัตถุดิบ จะแสดงหน้าจอในการแก้ไขข้อมูลโภชนะ

ปริมาณ (Value) เพื่อแก้ไขค่าของโภชนะ ที่มีอยู่ในวัตถุดิบชนิดนี้
เมื่อแก้ไขเรียบร้อยกด Done เพื่อบันทึกข้อมูล หรือกด Cancel เพื่อยกเลิกการแก้ไข

FDP_IMG_TH_6