Close

11. การออกรายงานคุณค่าทางโภชนะ

การออกรายงานคุณค่าทางโภชนะ เพื่อแสดงข้อมูลโภชนะ โดยรายงานจะแสดงคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบแต่ละชนิดในรูปแบบ PDF มีวิธีการดังนี้

เงื่อนไขการออกรายงานคุณค่าทางโภชนะ

  • รายงานคุณค่าทางโภชนะจะไม่แสดงวัตถุดิบที่มีคุณค่าทางโภชนะเป็น 0
  • รายงานคุณค่าทางโภชนะจะเรียงลำดับการแสดงรายการวัตถุดิบตามคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบจากมากไปน้อย

ขั้นตอนการออกรายงานคุณค่าทางโภชนะ

1. ผู้ใช้เลือกคุณค่าทางโภชนะ จากนั้นกดที่ปุ่ม รายงาน (Report)

FDP_IMG_TH_24

2. หน้าจอจะแสดงรายงานคุณค่าทางโภชนะที่เลือก ประกอบด้วยข้อมูลคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบแต่ละชนิด

FDP_IMG_TH_25

3. ผู้ใช้กดที่ปุ่มFDP_ICON_SHARE เพื่อทำการส่งรายงานสูตรทาง ​Email บันทึกลงโปรแกรมอ่าน PDF หรือสั่งพิมพ์